Điều Khoản và Điều Kiện

Toàn bộ thông tin, tài liệu trên tất cả các trang của Website này được bảo hộ theo Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và các nước khác.
Một số tên, từ ngữ, tiêu đề, cụm từ, logo, biểu tượng, hình ảnh hoặc thiết kế nhất định trong các trang của website này có thể là một phần của tên thương mại, nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Tanzanite International Limited hoặc các công ty thành viên, hoặc Tanzanite International Limited hoặc các công ty thành viên có thể đã được cấp phép để sử dụng.

Việc trưng bày các nhãn hiệu, tên thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ trên các trang của Website này không ngầm định với việc cấp phép sử dụng cho bất kỳ một bên nào.
Bạn được tự do tải về các thông tin, tài liệu được đăng trên trang Website cho mục đích không phải mục đích thương mại, lưu trữ nhất thời trên một máy tính duy nhất, và in ra chỉ duy nhất cho mục đích cá nhân của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ nội dung nào mà bạn tải về.

Bạn không được quyền phân phối các bản sao của các thông tin tài liệu cho bất kỳ mục đích nào hoặc tái sản xuất trong bất kỳ trang website bạn tạo ra hay điều hành. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các thông báo, thông tin và ràng buộc liên quan đến bản quyền có trong bất kỳ nội dung trên Website này.

Bất kỳ việc tải trái phép, chuyển giao, công bố, sao chép hoặc sửa đổi các thông tin, tài liệu được đăng trên Website này, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại và nhãn hiệu dịch vụ khác, có thể vi phạm pháp luật quốc gia, thông luật hoặc luật dân sự, luật thương hiệu và luật bản quyền, và có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Tanzanite International Limited có quyền khởi kiện đối với bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tên thương mại, nhãn hiệu và hình ảnh của Tanzanite International Limited và các công ty thành viên trên Website này.

Đường dẫn liên kết đến các bên thứ ba

Tanzanite International Limited không quản lý bất kỳ trang web nào của bên thứ ba và do đó không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bất kỳ đường dẫn liên kết nào trên website được liên kết.

Tanzanite International Limited cung cấp những đường dẫn liên kết như thế chỉ với mục đích tạo sự thuận tiện cho bạn và việc đưa vào các đường dẫn liên kết không ngầm định sự chứng thực, kiểm tra, xác minh bởi Tanzanite International Limited đối với website được liên kết hoặc bất kỳ thông tin chứa trong website đó.

Quyền từ chối

Như là một điều kiện của việc sử dụng trang Website này, bạn bảo đảm với Tanzanite International Limited rằng bạn sẽ không sử dụng trang Website này cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm theo các điều khoản, điều kiện, và thông báo tại đây.

Mặc dù Tanzanite International Limited có thể tại từng thời điểm giám sát hoặc xem xét các cuộc thảo luận, đoạn chat, tin đăng, việc trao đổi thông tin, các bản tin, và các thông tin tương tự trên Website này, nhưng Tanzanite International Limited không có nghĩa vụ phải thực hiện các việc đó và không chịu trách nhiệm phát sinh từ nội dung của bất kỳ các thông tin như trên và cũng như bất kỳ lỗi, lời nói xấu, phỉ báng, vu khống, thiếu sót, sai lệch, tục tĩu, khiêu dâm, thô tục, đe dọa, hoặc thiếu chính xác trong bất kỳ thông tin nào trên Website.

Bạn không được phép đăng tải hoặc chuyển giao thông tin, tài liệu bất hợp pháp, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, khiếm nhã, kích động, khiêu dâm, hay xúc phạm hoặc bất kỳ thông tin, tài liệu có thể gây ra hoặc khuyến khích các hành vi được coi là hành vi vi phạm hình sự, gây trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm pháp luật bất kỳ.
Tanzanite International Limited sẽ hoàn toàn hợp tác với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc theo lệnh của tòa án trong đó yêu cầu hoặc chỉ đạo Tanzanite International Limited về việc tiết lộ danh tính của người đăng thông tin hoặc tài liệu đó.